X
تبلیغات
زولا
باران عشق - تلخ تر از قهوه
روزنوشت های یک عدد محمدرضا

بیشییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییببببببببببببببببببببیبیببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثقبثقبثقبثقبثقبضضضضضضضضضضضضضصصصصصصصصصصصششششششششسسسیشسیبسیبسزرطظطوووطزپرظطپظوظظظظسیششششششششششسیبششسسسبسیشمبشمصثبمشمصثمبشمکثبمثککمشکشکشکمسینبشکیبشنپصشوصپبوصثپبصپب.پشصثببب.شوپ.شوصپثش.وصپو.شوصصصصصصصصصصصصصصصصصصصثپمثبکصصصصصصصصثپبپشپشصو.شث.صشو.وووو.ش.ندثد./ششششششششپثش//صمشصکث/مش/مثثثثثثثثم/شمثش//مثکشصششششجشحصثخثثثثثثثثثثثقخثحقخ۴جششششجصسشسیشجسششگصشگگشسکسکمثثمگبشمثگککککککککککککسمششششششششششسگثکمبکثمکمکمکمگمکممثگشکسثمبببشسکیمبکگسسسسسسسسسسسسسسسسسشگکصمثگبکمگکمثگبثکمکثمبکمکمگمگکمحمگسسسسسسسسسسسکیمبکثگسسسسسسسسسسسیکمبکثگمبثکمبمبگسثیمکسشمکمکمشکمشششکمشکصثمنقبمثنکنمنششکمسشکصکشمصنثمبکثنبمبنکمثثکشنمسکمیکمسکیمنمسیسشسیبیبیکیلیکلسبممسبیشننیششتشسیصکثمقصثکقمقنصرثممصکثصمث نمثثصمثمصمکثمثمقثمقممنصثمکقنصککقصنکصبنکرسنککنصکصنسیبیکبسمینمکسمقنمکسکیمننبمکثمنبمثکصصکمنمنمنمنمننسنننننننبککثححثنسحثحثنبنمثثثثثثثثثثثمسسممممممیننبیمممممممبکککککمییبنمینبمییمبنمینبینبمقخجصثحصجصجصثححثجصحجصججصجثججبثححححححخیسنننننننسیبثبنمنمنمککککمنمککمنمکنککمکخنخککسثبثسککنکنکنکنخنکمنکمثنکسکسمنککسمثنبکسثمنسثنبکسثنبکسیمنبسکخسثبکسکثخخخثکسخکخثنبکخسکخسنسثبککخسکسخثجسجحجسحثگحمبگسمثگسکمگیککسسسکمنکسمنثسکمکسکسسککسثمنثنلقککسکصککضککسکمسیبننلقکثکمممممممکمنکمنکممکممکمکمممکمممنمکمکمکمکمکنمکمنمکمکمنیسسنمییمبکبمینسپپزپزپسکیمبنیمییکمسسمنینیمسسمشنسمیککمنمککمننننکمنییییصنصننبنبینینستکمگ


پی نوشت: گاهی دنیایی شعر و حرف هست که بیان کردنش کار هر کسی نیست، فقط باید چشمانتان را ببندید و فرض کنید پیانو بلدید، و بنوازید.

من چشم آذر، باران عشقش را نواختم+  1396/09/27  21:44 mowhamadrexa | نظرات (4)